2020
Budowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
nn km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Budowa

Inwestor

PKP PLK SA Warszawa
 1. Pomiar stanu zero terenu budowy; pomiar bezpośredni oraz wykonanie ortofotomapy przy użyciu samolotu bezzałogowego ;
  • przygotowanie operatu z pomiaru .
 2. Założenie osnowy geodezyjnej poprzedzone wykonaniem projektu osnowy do zatwierdzenia przez Wykonawcę Robót.
  • założenie jednorodnej osnowy realizacyjnej dla obiektów kubaturowych, inżynieryjnych oraz układu torowego z wykorzystaniem istniejących słupów sieci trakcyjnej oraz wysokich budynków wokół stacji (montaż stałych pryzmatów do usztywnienia sieci i zachowania precyzji tyczenia peronów).
 3. Geodezyjne opracowanie projektu w skład którego wchodzi:
  • sporządzenie linii trasowania każdego projektowanego toru,
  • opracowanie danych do tyczenia wszystkich peronów ( ławy fundamentowe, ścianki „L”, krawędzie peronowe),
  • przygotowanie numerycznych modeli robót zmiennych,
 4. Sprawdzenie wzajemnej spójności danych układu torowego, peronów, kładki na pieszych oraz przejścia podziemnego.
 5. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GEODEZYJNA

W ramach kompleksowej obsługi geodezyjnej kontraktu w okresie realizacji proponujemy:

 • Pracę w oparciu o elektroniczny dziennik zleceń geodezyjnych – SYSTEM GEOLIST,
 • Dyżurny zespół geodezyjny podczas prac w nienormatywnych godzinach pracy– Zespół do dyspozycji Zamawiającego w ciągu godziny od momentu zlecenia w nagłych przypadkach ,
 • Bieżący monitoring osnowy realizacyjnej w zakresie prowadzonych prac oraz przekazywanie operatu z wyniku kontroli

6.GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,
 • Profil podłużny linii kolejowej ,
 • Założenie , pomiar oraz sporządzenie dokumentacji z kolejowej osnowy specjalnej KOS, Sporządzenie protokołów regulacji osi toru.

7.POZOSTAŁE PRACE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA

 • Wyznaczenie i trwała stabilizacja punktów granicznych dla nieruchomości nabytych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji stanowiących zewnętrzny obszar linii kolejowej
 • Przygotowanie km , zakup i montaż tablic hektometrowych
Wszystkie fotografie pochodzą od: Budimex SA