Geoprzem

2015-2020
Budowa
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
30 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Budowa

Inwestor

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach zadania Budowa drugiej jezdni ekspresowej na odcinku Sulechów-Nowa sól, realizacja kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawcza.

  1. Wykonanie inwentaryzacji początkowej Inwestycji i przekazanie zamawiającemu wyników
  2. Jednorodna osnowa realizacyjna (sytuacyjna i wysokościowa)
  3. dostawa i montaż reperów mostowych
  4. Obmiary wykonanych robót
  5. Inwentaryzacja niewbudowanych materiałów
  6. Odtworzenie granic pasa drogowego oraz dochodzących granic przyległych posesji na liniach rozgraniczających,  wraz ze stabilizacją punktów granicznych w terenie, wytyczenie i wbudowanie słupków „pas drogowy”
  7. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia: geodezyjnej dokumentacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentacji dotyczącej znaków pomiarowych zlokalizowanych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie; mapy zasadniczej powstałej w wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; may z przebiegiem geodezyjnych granic prawnych z wymaganymi załącznikami i elementami; innej dokumentacji powykonawczej przewidzianej w Kontrakcie w tym w Specyfikacji Technicznej.