Geoprzem

2014-2016
Kontynuacja budowy
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
40 km
Geoprzem - Inżynieria lepszego jutra
Kontynuacja budowy

Inwestor

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
  1. Obsługa geodezyjna w trakcie realizacji robót kontraktowych
  2. Odbiór końcowy, sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
  3. Wykonanie inwentaryzacji początkowej Inwestycji i przekazanie zamawiającemu wyników
  4. Jednorodna osnowa realizacyjna (sytuacyjna i wysokościowa)
  5. monitoring budowlany obejmujący kontrole realizowanej trasy, obiektów w obszarze zagospodarowania autostrady w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.
  6. dostawa i montaż reperów mostowych w cenie
  7. Obmiary wykonanych robót zdjętych do dn. 20 każdego miesiąca w cenie
  8. Inwentaryzacja niewbudowanych materiałów w cenie
  9. Wznowienie granic pasa drogowego wraz ze stabilizacją punktów granicznych w terenie, wytyczenie i wbudowanie słupków „pas drogowy”
  10. Monitoring osiadań nasypów z częstotliwością co 2 tygodnie na całym odcinku autostrady